កូនប្រុស ចិត្តឆេ.វ.ឆា.វ កំរោ..លចូ.ល មិនស្តា..ប់ការណែនាំពីអ្នកណា យកកាំភ្លើ.។ងកែ.ច្នៃបា-ញ់ស..ម្លា…ប់ខ្លួនឯង

កូនប្រុស ចិត្តឆេ.វ.ឆា.វ កំរោ..លចូ.ល មិនស្តា..ប់ការណែនាំពីអ្នកណា យកកាំភ្លើ.។ងកែ.ច្នៃបា-ញ់ស..ម្លា…ប់ខ្លួនឯង។